artykuł nr 31

Uchwała Nr XLIX/434/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2035
artykuł nr 32

Uchwała Nr XLIX/433/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok
artykuł nr 33

Uchwała Nr XLVIII/432/2022

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 34

Uchwała Nr XLVIII/431/2022

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Opatów do roku 2030
artykuł nr 35

Uchwała Nr XLVIII/430/2022

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Opatów porozumienia z Powiatami Opatowskim, Staszowskim, Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 - 2030