artykuł nr 1

W dniu 20 grudnia 2023 roku

W dniu 20 grudnia 2023 roku (tj. środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Baćkowice zadania w zakresie organizacji gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem obszar Gminy Baćkowice i Gminy Opatów,
 2. przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Opatów na lata 2024 – 2025”,
 3. wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów,
 1. Przedstawienie projektu budżetu na 2024 rok.
 2. Przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu na 2024 rok.
 3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2024 – 2035.
 4. Sprawy różne
artykuł nr 2

W dniu 20 grudnia 2023 roku

W dniu 20 grudnia 2023 roku (tj. środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023 – 2035,
 1. Przedstawienie projektu budżetu na 2024 rok.
 2. Przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu na 2024 rok.
 3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2024 – 2035.
 4. Sprawy różne.
artykuł nr 3

W dniu 20 grudnia 2023 roku

W dniu 20 grudnia 2023 roku ( tj. środa ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przedstawienie projektu budżetu na 2024 rok.
 2. Przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu na 2024 rok.
 3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2024 – 2035.
 4. Sprawy różne.

 

artykuł nr 4

W dniu 20 grudnia 2023 roku

 1. W dniu 20 grudnia 2023 roku ( tj. środa ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Przedstawienie projektu budżetu na 2024 rok.
 2. Przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu na 2024 rok.
 3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2024 – 2035.
 4. Sprawy różne

 

artykuł nr 5

W dniu 20 grudnia 2023 roku

 1. W dniu 20 grudnia 2023 roku ( tj. środa ) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej,
 2. pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany nazwy ul. Bronisława Ostrowskiego w Opatowie,
 3. Sprawy różne.