artykuł nr 6

W dniu 20 grudnia 2023 roku

W dniu 20 grudnia 2023 roku ( tj. środa ) o godz. 13.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie.

  Tematyka posiedzenia:

 1. Kontrola dróg gminnych przy, których mieszkają mieszkańcy, a te drogi nie posiadają nawierzchni asfaltowej. Stworzenie wykazu dróg na terenie miasta.
 2.  Sprawy różne.
artykuł nr 7

W dniu 23 listopada 2023 roku

W dniu 23 listopada 2023 roku ( tj.  ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie pisma w sprawie zmiany ulicy.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwały w sprawie:

a) skargi na bezczynność w realizacji zadania własnego Gminy,

 1. Sprawy różne.
artykuł nr 8

W dniu 23 listopada 2023 roku

W dniu 23 listopada 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opatów do 2030 roku,
 2. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2024 na obszarze Gminy Opatów,

 2. Sprawy różne.

artykuł nr 9

W dniu 23 listopada 2023 roku

W dniu 23 listopada 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja dotycząca współpracy z organizacjami pozarządowymi i wsparcia finansowego z Gminy Opatów.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku,
 2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
 3. przystąpienia Gminy Opatów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego,
 4. przystąpienia Gminy Opatów do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego,
 1. Sprawy różne.
artykuł nr 10

W dniu 23 listopada 2023 roku

W dniu 23 listopada 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 14.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja dotycząca wykorzystania środków zewnętrznych w zakresie realizacji inwestycji Gminie Opatów.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 1. zawarcia kolejnej umowy najmu części nieruchomości,
 2. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2024 na obszarze Gminy Opatów,
 3. zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok projekt - I,
 4. zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok projekt - II,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Opatów na lata 2023 – 20235,

3.Sprawy różne.