artykuł nr 31

W dniu 20 kwietnia 2023 roku

W dniu 20 kwietnia 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za 2022 rok.
 1. Sprawozdanie z realizacji „ Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku ”.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmiany Uchwały Nr XLVII/407/2022 rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów,

  4. Sprawy różne.

artykuł nr 32

W dniu 19 kwietnia 2023 roku

W dniu 19 kwietnia 2023 roku (tj. środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Opatów na lata 2023 – 2035,
 3. zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Opatowie,
 4. współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej,

   2. Sprawy różne.

 

artykuł nr 33

W dniu 13 kwiecień 2023 roku

W dniu 13 kwiecień 2023 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skargi na sołtysa sołectwa wsi Wąworków.
 2. Sprawy różne.
artykuł nr 34

W dniu 30 marca 2023 roku

W dniu 30 marca 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok – Projekt II,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023 – 2035 – Projekt II,
 • zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

2. Sprawy różne.

artykuł nr 35

W dniu 23 marca 2023 roku

W dniu 23 marca 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.