artykuł nr 36

W dniu 17 marca 2023 roku

o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 37

W dniu 09 marca 2023 roku

W dniu 09 marca 2023 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja na temat zaległości podatkowych za 2022 rok, kwota zadłużenia, podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty.
 2. Sprawy różne.
artykuł nr 38

W dniu 21 lutego 2023 roku

W dniu 21 luty 2023 roku ( tj. wtorek ) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku,
 • w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji,
 1. Sprawy różne.
artykuł nr 39

W dniu 20 lutego 2023 roku

W dniu 20 luty 2023 roku (tj. poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu wspierania Rodziny w Gminie Opatów na lata 2022 – 2024.
 3. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie za 2022 rok.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • zmieniająca  uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków  i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów,
 • w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów,

5. Sprawy różne.

artykuł nr 40

W dniu 21 lutego 2023 roku

W dniu 21 lutego 2023 roku (tj. wtorek) o godz. 14.20 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
w Opatowie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyOpatów na lata 2023 – 2035,

   2. Sprawy różne.