artykuł nr 6

Uchwała nr LXIV/565/2023

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok
artykuł nr 7

Uchwała nr LXIV/564/2023

w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów
artykuł nr 8

Uchwała nr LXIV/563/2023

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Baćkowice zadania w zakresie organizacji gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem obszar Gminy Baćkowice i Gminy Opatów
artykuł nr 9

Uchwała nr LXIV/562/2023

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Opatów na lata 2024 - 2025"
artykuł nr 10

Uchwała nr LXIII/561/2023

w sprawie skargi na bezczynność w realizacji zadania własnego Gminy