artykuł nr 61

Uchwała Nr LV/510/2023

w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa sołectwa Wąworków.
artykuł nr 62

Uchwała Nr LV/509/2023

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023-2035
artykuł nr 63

Uchwała Nr LV/508/2023

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok
artykuł nr 64

Uchwała Nr LV/507/2023

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Opatowie
artykuł nr 65

Uchwała Nr LV/506/2023

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/407/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów