artykuł nr 36

Uchwała Nr LIX/536/2023

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
artykuł nr 37

Uchwała Nr LIX/535/2023

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 642, 643, 2091/6 położonej w Opatowie
artykuł nr 38

UCHWAŁA NR LIX/534/2023

w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu garażu
artykuł nr 39

UCHWAŁA NR LIX/532/2023

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok
artykuł nr 40

UCHWAŁA NR LVIII/531/2023

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok