artykuł nr 1

W dniu 18 lipca 2024 roku

W dniu 18 lipca 2024 roku (tj. czwartek) o godz. 13.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie Gminy Opatów na 2024 rok – projekt II,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2024 – 2035 – projekt II,
 1. Sprawy różne.
artykuł nr 2

W dniu 10 lipca 2024 roku

W dniu 10 lipca 2024 roku (tj. środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności PGKiM Sp. z. o. o. w Opatowie za 2023 rok.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego – Projekt I,
 1. zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego – Projekt II,
 2. zmian w budżecie Gminy Opatów na 2024 rok,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2024 – 2035,
 1. Sprawy różne.

 

artykuł nr 3

W dniu 5 lipca 2024 roku

 1. W dniu 5 lipca 2024 roku (tj. piątek) o godz. 12.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie,
 2. przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opatów do 2030 r.
artykuł nr 4

W dniu 5 lipca 2024 roku

W dniu 5 lipca 2024 roku (tj. piątek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia dwóch oddziałów pierwszej klasy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Opatowie.
 2. Podsumowanie pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024.Analiza wyników nauczania w szkołach podstawowych oraz Przedszkolu Publicznym.
 3. Sprawy różne.
artykuł nr 5

W dniu 12 czerwca 2024 roku

W dniu 12 czerwca 2024 roku (tj. środa) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Zapoznanie członków komisji ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2023 rok.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opatowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na zadanie pn. „ Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych budynków skrzydeł klasztornych zespołu klasztornego OO. Bernardynów w Opatowie,
 2. zmian w budżecie Gminy Opatów na 2024 rok,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2024 – 2035,
 4. zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2023 rok,
 5. udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
 6. udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów wotum zaufania,
 1. Sprawy różne.