artykuł nr 1

Uchwała Nr LXIX/602/2024

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2024-2035
artykuł nr 2

Uchwała nr LXIX/601/2024

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2024 rok
artykuł nr 3

Uchwała Nr LXVIII/600/2024

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2024 rok
artykuł nr 4

Uchwała Nr LXVIII/599/2024

w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko- Katolickiej Św. Idziego w Ptkanowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na zadanie pn. „Modernizacja pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej w zakresie prezbiterium, zakrystii i kruchty bocznej Kościoła p. w. św. Idziego w Ptkanowie etap I”
artykuł nr 5

Uchwała Nr LXVIII/598/2024

zmieniająca uchwałę w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów