artykuł nr 1

Urząd Stanu Cywilnego w Opatowie

 

Urząd Stanu Cywilnego w Opatowie

Plac Obrońców Pokoju 34
pokój nr 1
27-500 Opatów
tel. (015) 86 81 322
fax (015) 86 84 647
e-mail: usc@umopatow.pl

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Edyta Borek - Gajek

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Sylwia Skwarlińska

Godziny urzędowania:
 
Poniedziałek - piątek:  7:00 – 15:00

 

Rejestracja aktów stanu cywilnego:

 • urodzenia
 • małżeństwa
 • zgonu
Wydawanie z rejestru stanu cywilnego odpisów :
 • odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych) w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz odpisów wielojęzycznych.
Wydawanie z rejestru stanu cywilnego zaświadczeń:
 • zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby (zaświadczenie ważne 6 miesięcy)
 • zaświadczeń o stanie cywilnym w formie papierowej i w formie elektronicznej (zaświadczenie ważne 6 miesięcy)
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie ważne 6 miesięcy)
 • zaświadczenie stwierdzające, że osoba zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą (zaświadczenie ważne 6 miesięcy)
Przyjmowanie oświadczeń:
 • oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa
 • oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
 • oświadczenie o zmianie imienia dziecka lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia (w terminie 6 m-cy od dnia sporządzenia aktu)
 • oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (w ciągu 3 miesięcy od czasu uprawomocnienia się wyroku o rozwodzie)
 • pisemne zapewnienie osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz złożenie oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa oraz o nazwiskach dzieci zrodzonych z małżeństwa.
Inne czynności:
 • prostowanie aktu stanu cywilnego
 • uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 • rejestracja urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam
  zarejestrowane
 • rejestracja urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły w państwach,  których nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego
 • dokonanie transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
 • odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
 • wydawanie decyzji w zakresie zmian imion i nazwisk
 • wydawanie wielojęzycznych formularzy do dokumentów z zakresu stanu cywilnego tj. do odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu , zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenie stwierdzającego że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą. Formularz nie jest samodzielnym dokumentem, musi być przedkładany, jako załącznik do odpisu krajowego/ zaświadczenia.
Przygotowanie uroczystości:
 • zawarcia małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 • jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
 • jubileuszu urodzin

 

Osoby uprawnione do odbioru odpisów i zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

Odpisy i zaświadczenia j/w wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, organom administracji publicznej, Służbie Ochrony Państwa, Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej, a także Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich statutowych zadań.

 

Akty stanu cywilnego kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przechowuje przez okres:

 • 100 lat – akty urodzeń,
 • 80 lat – akty małżeństwa i zgonów

Po tym okresie zostają one przekazywane do:

Archiwum Państwowego w Sandomierzu

ul. Żydowska 4

27-600 Sandomierz

Tel.: (15) 832-25-09