artykuł nr 1

INFORMACJA

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO DS. CZYSTEGO POWIETRZA

W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W OPATOWIE

 

  Komisja Konkursowa Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko wybrana została

Pani Paulina Dyka

zamieszkała w Strzyżowicach

Pani Paulina Dyka posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień związanych z ochroną środowiska, wspieraniem termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, utrzymaniem czystości i porządku w gminach, a także programu „Czyste Powietrze”. oraz potwierdziła posiadanie wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji, o którą się ubiegała.

 

Burmistrz

Grzegorz Gajewski

 

Opatów, dnia 2 lutego 2024 r.