artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

ID - VI - 340 / 8 / 06

                                                                                                          Opatów, 2006-10-20

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi komunalne związane z utrzymaniem dróg - ulic gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007 na terenie miasta Opatowa tj. odśnieżanie i posypywanie mieszanką piasku z solą ulic, parkingów oraz targowic i stadionu, wywóz śniegu z miasta oraz uporządkowanie miasta po sezonie zimowym na potrzeby Gminy Opatów. Nr sprawy: ID - VI - 340 / 8 / 06.

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41  Pzp Gmina Opatów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34 

27 - 500 Opatów

www.bip.opatow.um.gov.pl 

drogownictwo@opatow.um.gov.pl 

od.7.00 do 15.00 

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

 

 

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.opatow.um.gov.pl 

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

 W siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23. Pobranie SIWZ jest bezpłatne.

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Usługi Komunalne związane z utrzymaniem  dróg - ulic gminnych i powiatowych w sezonie zimowym  2006/2007 na terenie miasta Opatowa tj. odśnieżanie i posypywanie mieszanką piasku z solą ulic, parkingów oraz targowic i stadionu, wywóz śniegu z miasta oraz uporządkowanie miasta po sezonie zimowym 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 90212000 - 6 usługi odśnieżania

#61

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

6) Termin wykonania zamówienia:

do 30 kwietnia 2007r 

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

cena wykonania całości zamówienia 100%

 

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia Wadium

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena wykonania całości zamówienia

100

#70

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

 W siedzibie zamawiającego Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34

27 - 500 Opatów

Pokój nr 18

 

do dnia 2006-10-30 do godz. 8.50

 

  11)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatow.um.gov.pl

 

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

 W siedzibie zamawiającego Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34 

27 - 500 Opatów

Świetlica Zamawiającego

 

 

dnia 2006-10-30 o godz. 9.00.

                         

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-11-29

                          

 

                                                                                                      Burmistrz

                                                                                             mgr Krystyna Kielisz