artykuł nr 1

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie
Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów
Tel. 0-15 86 81 300, fax 86 84 647

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Remont dróg gminnych na terenie Gminy Opatów mieszanką  sortowaną 0-32 mm w ilości 1600ton

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 23 w godz. 7.00 - 15.00.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony zamawiającego :               Danuta Dziekońska,  Janusz Sitarski 

Termin wykonania zamówienia : do 30.10.2006r

Termin składania ofert : 27.02.2006r do godz.8.50 w pokoju Nr 18 (sekretariat).

Otwarcie ofert : 27.02.2006r godz.9.00 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy W Opatowie.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni .

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami

Cena - 100%

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie okoliczności wymienionych w art.24 i spełniający warunki wynikające z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr 19 poz.177 z 2004r.

 

                                                                            Burmistrz

                                                                                                                       mgr Krystyna Kielisz