artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów , Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj.świętokrzyskie.                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.opatow.um.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2009/2010. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.  

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach określonych w poszczególnych zadaniach od 1-4 w/g wskazań Zamawiającego - oferent może złożyć ofertę na 1 lub więcej zadań Zadanie nr 1; Oficjałów, Okalina Kolonia, Okalina Wieś, Karwów, Tudorów, Nikisiałka Mała, Nikisiałka Duża, Wąworków, Zadanie nr 2: Czerników Opatowski (bez drogi do Pana Lisa i Łaty) Czerników Karski, Strzyżowice, Jagnin, Kochów (bez Kochówka) Kobylany, Gojców. Zadanie nr 3: Marcinkowice, Jurkowice, Kobylanki, Tomaszów, Jałowęsy, Kochówek, Czerników Opatowski droga do Pana Lisa i Łaty. Zadanie nr 4: Adamów, Brzezie, Rosochy, Podole, Lipowa, Kornacice, Zochcinek, Balbinów. Na każde zadanie Oferent winien posiadać ładowarkę - sprzęt do odśnieżania o pojemności łyżki powyżej 1,5m3. Dodatkowo Oferent winien posiadać inny sprzęt do odśnieżania.     II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.  

 II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.  

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie wymaga wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków; -Posiadają uprawnienie do wykonywania działalności - Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienie, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art 22 PZP 4. Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia 5. Polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy OC w zakresie prowadzonej działalności.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatow.um.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Opatów Plac Obrońców Pokoju 34 27 - 500 Opatów Pokój nr 24.   IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2009 godzina 08:50, miejsce: Siedziba zamawiającego Plac Obrońców Pokoju 34 27 - 500 Opatów Sekretariat - Pokój nr 18.   IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH   CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2009/2010 Zadanie nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach; Oficjałów, Okalina Kolonia, Okalina Wieś, Karwów, Tudorów, Nikisiałka Mała, Nikisiałka Duża, Wąworków,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: . Nazwa zadania Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2009/2010 Zadanie nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach : Czerników Opatowski (bez drogi do Pana Lisa i Łaty) Czerników Karski, Strzyżowice, Jagnin, Kochów (bez Kochówka) Kobylany, Gojców..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Nazwa zadania Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2009/2010, Zadanie nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach: Marcinkowice, Jurkowice, Kobylanki, Tomaszów, Jałowęsy, Kochówek, Czerników Opatowski droga do Pana Lisa i Łaty..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Nazwa zadania Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2009/2010, Zadanie nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach; Adamów, Brzezie, Rosochy, Podole, Lipowa, Kornacice, Zochcinek, Balbinów..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

 • Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  Nr. 360966 - 2009;  dnia 2009-10-15

 

 

Burmistrz

mgr Krystyna Kielisz

 

Załączniki:
wykaz narzędzi30 KB
wzór Umowy74 KB
oświadczenie25 KB
Formularz ofertowy34 KB
SIWZ93 KB