artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

 

strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Opatów: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów
Numer ogłoszenia: 339290 - 2012; data zamieszczenia: 10.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów , Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie.
·   Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umopatow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług edukacyjnych -Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w roku szkolnym 2012/2013. Głównym celem usługi jest wsparcie indywidualnego rozwoju 225 uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Opatów poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy i umiejętności. Celem szczególnym jest zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno- wychowawczo- profilaktycznej, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie od początku do końca realizacji projektu. Zajęcia odbywać będą się w trzech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Opatów: Zadanie Nr I. - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie Część Nr 1. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym w wymiarze 90h w roku szkolnym (3 grupy x 30 h) Część Nr 2 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w wymiarze 90h w roku szkolnym (3 grupy x 30h ) Część Nr 3. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w wymiarze 30h w ciągu roku dla 1 grupy Część Nr 4, Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w obszarze nauk matematyczno- przyrodniczych w wymiarze 120 h w roku szkolnym (30h x 4 grupy) Część Nr 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie w wymiarze 90h w roku szkolnym (30h x 3 grupy). Część Nr 6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ruchowo i sportowo w wymiarze 90h w roku szkolnym (30h x 3 grupy) Zadanie Nr II -Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opatowie Część Nr 7. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym w wymiarze 90h w roku szkolnym (3 grupy x 30 h) Część Nr 8 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w wymiarze 60h w roku szkolnym (2 grupy x 30h ) Część Nr 9 Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w obszarze nauk matematycznych w wymiarze 60 h w roku szkolnym (30h x 2 grup) klas pierwszych Część Nr 10 Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w obszarze nauk matematycznych w wymiarze 60 h w roku szkolnym (30h x 2 grup) klas drugich Części Nr 11 Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w obszarze nauk matematycznych w wymiarze 90 h w roku szkolnym (30h x 3 grup) klas trzecich Część Nr 12. Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w obszarze nauk plastycznych (30h x 1 grupa ) Zadanie Nr III -Szkoła Podstawowa w Kobylanach Część Nr 13. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w wymiarze 90h w roku szkolnym (30h x 3 grupy) Część Nr 14. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym w wymiarze 60h w roku szkolnym (2 grupy x 30 h) Część Nr 15. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie w wymiarze 60h w roku szkolnym (30h x 2 grupy) Przyjmuje się , że 1 godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych trwa 45 minut. Realizacja zajęć: 1.Wykonawca po zawarciu umowy przedstawi harmonogram zajęć z uwzględnieniem zakresu treści wynikających z projektu, uprzednio skonsultowany z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w której prowadzone będą zajęcia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do : 1) prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z harmonogramem zajęć 2) dysponowania osobami posiadającymi w zależności od rodzaju świadczonej usługi edukacyjnej następujących kwalifikacji; a) wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, b) kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej, stopień awansu zawodowego nauczyciela co najmniej kontraktowy c) uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym, d) uprawnienia do nauczania matematyki e) uprawnienia do prowadzenia zajęć logopedycznych f) uprawnienia do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej g) uprawnienia do prowadzenia zajęć przyrodniczych h) uprawnienia do prowadzenia zajęć artystycznych( plastycznych) i) uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych 3) prowadzenia dziennika zajęć pozalekcyjnych, listy obecności uczniów na każdych zajęciach zawierającej datę i godziny prowadzonych zajęć, nazwiska, wiek, klasę ucznia z podpisem prowadzącego zajęcia - lista każdorazowo musi być zatwierdzona przez dyrektora szkoły, w której przeprowadzone są zajęcia 4) dokonania diagnozy umiejętności uczniów na początku , wśród rocznego i końcu projektu przy pomocy opracowanego przez siebie narzędzia diagnostycznego 5) sporządzenia raz w miesiącu pisemnego sprawozdania obejmującego realizacje zajęć z danej części oraz pisemnego sprawozdania końcowego zawierającego efekty prowadzonych zajęć, przy czym sprawozdanie miesięczne Wykonawca przedkłada Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca, natomiast sprawozdanie końcowe Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do dnia 30.06.2013r. Sprawozdania są podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 6) terminowego wypełniania wszystkich wymaganych dokumentów projektu 7) przestrzegania obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy 8) opieki nad uczniami przed, podczas i po zajęciach 9) dbałości o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu 10) ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt, z dyrektorem szkoły, w której prowadzone są zajęcia w zakresie zatwierdzenia programu i harmonogramu zajęć, naboru uczniów na zajęcia oraz wszelkich spraw mających wpływ na rytm pracy szkoły w związku z prowadzeniem zajęć 11) co miesięcznego ewidencjonowania czasu pracy w karcie pracy projektu 12) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oświatowego i Statutu Szkoły 13) zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom przez niego upoważnionym wstępu na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia 14) ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczniów zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych 15) po zakończeniu realizacji niniejszej umowy do przekazania całej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy Zamawiającemu. 4. Zajęcia odbywać będą się w dni powszednie, termin zajęć dostosowany będzie do planu zajęć uczniów objętych wsparciem oraz rytmu pracy szkoły (dostępność sal lekcyjnych, inne uwarunkowania) 5.Ilość godzin lekcyjnych przeznaczonych na zajęcia w danym dniu ustalona zostanie w porozumieniu z dyrektorem danej szkoły. 6. Wszelkie działania związane z realizacją projektu powinny uwzględniać uregulowania dotyczące projektów współfinansowanych z funduszy europejskich..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wymaga określenia warunku w tym zakresie.
· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wymaga określenia warunku w tym zakresie.
· III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wymaga określenia warunku w tym zakresie.
· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Osoby ubiegające się o zamówienie winny posiadać w zależności od rodzaju świadczonej usługi edukacyjnej następujących kwalifikacji: - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, - kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej, stopień awansu zawodowego nauczyciela co najmniej kontraktowy - uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym, - uprawnienia do nauczania matematyki - uprawnienia do prowadzenia zajęć logopedycznych - uprawnienia do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej - uprawnienia do prowadzenia zajęć przyrodniczych - uprawnienia do prowadzenia zajęć artystycznych( plastycznych) - uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wymaga określenia warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełnioną przez Wykonawcę Stronę tytułową - załącznik nr 1 do SIWZ. Wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału art.22, ust.1 - załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy parafowany przez wykonawcę - załącznik Nr 6 do SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zwarcia umowy. Zmiany umowy mogą dotyczyć: - zmiany terminów przyjętych w harmonogramie, - zmiany osób przewidzianych do świadczenia usług, - warunków płatności. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umopatow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Opatów Plac Obrońców Pokoju 34 pokój nr 22.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2012 godzina 08:50, miejsce: sekretariat - Urzędu Miasta i Gminy Opatów Plac Obrońców Pokoju 34.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak