artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 341682-2012 z dnia 2012-09-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opatów
Przedmiotem zamówienia jest budowa 45 kompletnych przydomowych oczyszczalni biologicznych z niskoobciążonym osadem czynnym i pakietami drenażowymi zgodnie z opracowanymi projektami indywidualnymi na terenie Gminy Opatów. Zakres prac...
Termin składania ofert: 2012-09-26

Opatów: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatów
Numer ogłoszenia: 388840 - 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 341682 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, tel. , faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa 45 kompletnych przydomowych oczyszczalni biologicznych z niskoobciążonym osadem czynnym i pakietami drenażowymi zgodnie z opracowanymi projektami indywidualnymi na terenie Gminy Opatów. Zakres prac obejmuje wykonanie: - 42 szt. oczyszczalni na osad czynny o pojemności 2.560 l - 3 szt. oczyszczalni na osad czynny o pojemności 4.100 l - 512 mb drenażu rozsączającego z rur PVC Ø 110 mm łącznie z kruszywem Ø 20-40 mm i geowłókniną - 391,20 mb rurociągu tłocznego z rur PE Ø 50 mm - 630,95 mb przykanalika - rurociągu grawitacyjnego Ø 160 mm z rur PVC - 17 szt. pompowni ścieków wraz z zasilaniem w energię, pompa z wolnym przelotem 50 mm, o mocy 1,5 kW, wydajności max 16,2 m3/h - 989,70 m przewodu elektrycznego YDY 3x2,5 mm (przyłącze zalicznikowe szafki ster.) - podłączenia oczyszczalni do istniejących budynków, - obsługi geodezyjnej inwestycji oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej - 17 szt. studni rozprężnych z PE o Ø 400 mm i wys. min. 70 cm - 66 szt. studni kierunkowych z PE o Ø 400 mm i wys.70 cm Do studni w przypadku większych głębokości należy stosować nadstawki systemowe. Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiar robót i dokumentacje techniczne...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.24.21-9, 45.31.00.00-3, 45.11.12.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.10.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·   Home & Service Przemysław Gruszka, Boksycka 153A, 27-415 Kunów, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 705152,75 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 497596,50
· Oferta z najniższą ceną: 497596,50 / Oferta z najwyższą ceną: 687570,00
· Waluta: PLN.