artykuł nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia

 głoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 316944-2014 z dnia 2014-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opatów
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 31 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatów ( w miejscowościach Adamów, Balbinów, Brzezie, Czerników Opatowski, Gojców, Jałowęsy, Kobylany, Kornacice, Rosochy, Strzyżowice,...
Termin składania ofert: 2014-10-09


Numer ogłoszenia: 328020 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 316944 - 2014 data 24.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

·   Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.5.

·   Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: -próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego - zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - inne dokumenty: zamawiający wymaga dołączenia do oferty opisu urządzeń technicznych /specyfikacji technicznej, DTR/ proponowanych oczyszczalni ścieków, opisy, rysunki, schematy techniczne - opisy, atesty dla przepompowni i oferowanych pomp Do próbek, opisów lub fotografii produktów należy dołączyć oświadczenie poświadczające ich autentyczność. Dołączenia deklaracji zgodności wyrobu z normą PN-EN 12566-3 ÷ A1-2009 wraz z certyfikatem zgodności wraz z protokołem z badań /pełny raport z badania wstępnego typu wraz z raportami cząstkowymi dotyczącymi skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, wodoszczelności i trwałości materiałów wraz z charakterystycznym dla niej systemem sterowania/ przeprowadzonych przez notyfikowane laboratorium..