artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.umopatow.pl


Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 328172 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów , Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie.

·   Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umopatow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Opatów określonych w poszczególnych częściach według wskazań Zamawiającego. Na każdą część składamy oddzielną ofertę. Część 1. Odśnieżanie dróg we wsiach Adamów, Brzezie, Balbinów, Wąworków. Drogi: -Adamów nie ma dróg gminnych, -Brzezie - droga na stare Brzezie, w stronę Wąworkowa i koło szkoły do drogi powiatowej, -Balbinów - od drogi krajowej w stronę Kaliszan. -Wąworków- Kolonie , do Lisa , od Rysiaków obok Mrotka, Przygody do Andzla, od drogi powiatowej do krajowej. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 10,80km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 2. Odśnieżanie dróg we wsiach Czerników Opatowski, Czerników Karski, Okalina Kolonia , Okalina - Wieś, Oficjałów Drogi - Czerników Opatowski - przez wieś do ostatnich zabudowań, od drogi wojewódzkiej do P. Laty i P. Lis oraz do Skwarlińskich - Czerników Karski- Zarzecze, na Murowaniec i Podrzecze, Okalina Kolonia przez wieś od CPN-u do końca i obok ujęcia wody, - Okalina - Wieś - przez wieś, do Kasińskich, do Filipczaków i do Michałowskich , - Okalina - na sady do Stępnia, Oficjałów -Rzym. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 13,00km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 3. Odśnieżanie dróg we wsiach Gojców, Jagnin, Strzyżowice, Kobylanki, Kobylany. Drogi: -Gojców - obok Sołtysa do ostatniego zabudowania, na Włostów obok p. Wtorek, -Jagnin -przez wieś. -Strzyżowice - Ptasia, Strzyżowice -Gibki, Strzyżowice - Mydłowiec , obok Kolasy, Strzyżowice -Waga, Strzyżowice -Strzępek, Strzyżowice -Juda - Orkisz. -Kobylanki - przez wieś do ostatnich zabudowań, -Kobylany -Przecinka, Kobylany - Przepaść, Kobylany - Wymysłów, Kobylany pod las, droga obok szkoły w stronę Strzyżowic. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 14,8km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ niektóre odcinki dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 4. Odśnieżanie dróg we wsiach Jałowęsy, Tomaszów, Zochcinek. Drogi: -Jałowęsy - Syrki, od CPN-u do powiatówki obok Chorwata, do Kozła, do Łobody, od krajówki obok Spały-do ostatnich zabudowań, droga w stronę Zochcinka obok Cichonia -Tomaszów - w Grabówke, -Zochcinek od Świętokrzyskiej obok DPS-u na Grabówkę, od ul. Czernika -Górą do drogi na Grabówkę, do Rozmusa i do Surmy od DPS-u w stronę Zochcina, obok Jandy. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 10,4km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 5. Odśnieżanie dróg we wsiach Jurkowice, Kochów, Marcinkowice. Droga: -Jurkowice przez wieś od krajówki do wojewódzkiej, obok Stanisławskego, do Łabuza, na Pipałe, do Woźniaka , od gminnej do Szczykutowicza, Jurkowice - Marcinkowice , -Kochów - Kochówek , -Marcinkowice przez wieś obok Bonarka do Wójcika i od krajówki do Siastacz. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 12,20km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 6. Odśnieżanie dróg we wsiach Karwów, Tudorów, Nikisiałka Mała, Nikisiałka Duża. Droga: -Karwów - droga od Włostowa przez Tudorów do Karwowa do drogi powiatowej i do /Źródełka/, -Tudorów- przez wieś do drogi powiatowej i w stronę pana Maziarskiego, od p.Snoch do p. Michałowskich, -Nikisiałka Duża - obok pani sołtys, w stronę Malic, w stronę Wąworkowa do ostatnich zabudowań. -Nikisiałka Mała - Dziury, do Boryckiego, Nikisiałka Mała - Ukraina. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 10,4km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 7. Odśnieżanie dróg we wsiach Kornacice, Lipowa ,Podole, Rosochy. Droga: -Kornacice - obok Kwaśniaka , w stronę Lipowej , -Lipowa przez Wieś, -Podole do Długoszów, Michalskich, w stronę Kornacic -Jasiński, do Szczekockich, do Krzysztofka, doJandów, -od Podola obok Kościoła do Rosoch, pod Las do Jaworskiego, Rosochy przez wieś obok Banasika do końca, w stronę Przeuszyna, i w stronę Kaliszan. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 11,55km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo na zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca rozpocznie wykonywanie odśnieżania na ustne /telefoniczne zlecenie Zamawiającego w czasie nie dłużej niż 1 godz. od otrzymania zgłoszenia. Osoba koordynująca akcją zimową z ramienia Zamawiającego określi kolejność odśnieżania. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie przez operatora sprzętu odśnieżającego telefonu komórkowego przy sobie. Przystępując do przetargu Wykonawca musi dysponować na każą część min. 1 pojazdem kołowym - ciągnikiem z dwoma napędami z pługiem odśnieżnym i łyżką otwartą z możliwością zmiany - przepięcia oraz urządzenie do posypywania dróg mieszanką uszorstniającą. Mieszanka do posypywania jest własnością Zamawiającego i odbierana będzie przez Wykonawcę z placu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie przy ul. Partyzantów 42. Załadunek mieszanki dokonywany będzie przez PGKiM w Opatowie. Wykonawca pobierał będzie mieszankę na zlecenie Zamawiającego i dostarczał w miejsca wskazane przez Zamawiającego tj. na pobocze drogi o znacznym nachyleniu lub posypywał jezdnię..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie żąda dokumentów w tym zakresie.

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie żąda dokumentów w tym zakresie.

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający uzna za warunek spełniony dotyczący potencjału technicznego, jeżeli Wykonawca przystępujący do przetargu wykaże, że posiada lub będzie dysponował na każdą część do której przystąpi min. jednym pojazdem- ciągnikiem z dwoma napędami, z pługiem odśnieżnym i łyżką otwartą z możliwością zmiany- przepięcia oraz urządzenie do posypywania dróg mieszanką uszorstniającą. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie żąda dokumentów w tym zakresie.

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający żąda polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument lub dokumenty, pełnomocnictwa z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty. Wypełnioną przez Wykonawcę Stronę tytułową - załącznik nr 1 do SIWZ. Wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ Wypełniony przez Wykonawcę Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału art.22, ust.1 - załącznik nr 4 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umopatow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Opatów Plac Obrońców Pokoju 34 - pokój nr 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2014 godzina 08:50, miejsce: sekretariat - Urzędu Miasta i Gminy Opatów Plac Obrońców Pokoju 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Burmistrz Andrzej Chaniecki