artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 145638-2014 z dnia 2014-04-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opatów
W ramach zamówienia realizowany będzie następujący zakres robót : I. Remont amfiteatru : 1. Wymiana pokrycia dachowego 2. Wymiana nawierzchni pod siedziskami i przestrzenią komunikacyjną, 3. Wymiana siedzisk, 4. Remont sceny i muszli...
Termin składania ofert: 2014-05-15


Opatów: Remont amfiteatru wraz z rewitalizacją terenów przyległych do Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie .
Numer ogłoszenia: 173146 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145638 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont amfiteatru wraz z rewitalizacją terenów przyległych do Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie ..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach zamówienia realizowany będzie następujący zakres robót : I. Remont amfiteatru : 1. Wymiana pokrycia dachowego 2. Wymiana nawierzchni pod siedziskami i przestrzenią komunikacyjną, 3. Wymiana siedzisk, 4. Remont sceny i muszli koncertowej wraz z zapleczem, 5. Wykonanie instalacji oświetleniowej, 6. Przebudowa wejścia do amfiteatru, 7. Budowa szaletów przy wejściu do amfiteatru wraz z przyłączami, 8. Montaż ekranów akustycznych, 9. Wykonanie wzmocnień słupów przekrycia widowni 10. Montaż urządzeń umożliwiających dostęp i poruszanie się osobom niepełnosprawnym II. Rewitalizacja terenów przyległych wokół budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury. 1. Przebudowa wejścia-schodów wejściowych do budynku. 2. Wykonanie ścian oporowych, 3. Wykonanie utwardzenia terenów, 4. Wykonanie obiektów małej architektury 5. Wykonanie ogrodzeń, 6. Wykonanie oświetlenia. Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót i dokumentacje techniczne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·   Zakład Remontowo -Budowlany Zbigniew Rachwał, ul. Partyzantów 26, 23-300 Janów Lubelski, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2829369,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 2952000,00

· Oferta z najniższą ceną: 2952000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2952000,00

· Waluta: PLN.

 Burmistrz Andrzej Chaniecki