artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 169494-2014 z dnia 2014-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opatów
W ramach zamówienia realizowany będzie następujący zakres robót na budynkach Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Ćmielowska : 1. Roboty ogólnobudowlane i drogowe : 1) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ...
Termin składania ofert: 2014-06-04


Opatów: Termomodernizacja budynku Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Ćmielowska.
Numer ogłoszenia: 204254 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 169494 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Ćmielowska..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach zamówienia realizowany będzie następujący zakres robót na budynkach Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Ćmielowska : 1. Roboty ogólnobudowlane i drogowe : 1) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 2) Docieplenie ścian zewnętrznych, 3) Docieplenie stropów i stropodachów wraz z wykonaniem pokrycia i przemurowaniem kominów, 4) Wymiana rynien i rur spustowych, 5) Wymiana instalacji odgromowej, 2. Wykonanie gruntowych wymienników ciepła o głębokości do 100m i połączenie przyłączami z budynkami, wykonanie instalacji c.o., remont kotłowni - dostosowani do możliwości korzystania z gruntowych wymienników ciepła, montaż centrali wentylacyjnej z włączeniem w istniejący układ wentylacji, 3. Montaż ogniw fotowoltaicznych z włączeniem ich w układ pomiarowy umożliwiający sprzedaż energii elektrycznej Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiar robót i dokumentacja techniczna. Uwaga ! Przedmiot zamówienia określa projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiar robót, stanowiące załączniki do SIWZ. Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji robót produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie , które spełniają parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej. W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie) ,że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i są dopuszczone do stosowania. Oferta nie może obejmować urządzeń o charakterze prototypowym, nie występujących w obrocie, mających wartość jedynie badawczą..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Oparacyjny Województwa Świętokrzyskiego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·   WODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3824679,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 2921250,00

· Oferta z najniższą ceną: 2589248,62 / Oferta z najwyższą ceną: 4029480,00

· Waluta: PLN.

 

Burmistrz Andrzej Chaniecki