artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                           Opatów, dnia 22.07.2014r

ID-III.271.8.2014

 

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.8.2014

Nazwa zadania: „Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2014/2015 „

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

   najkorzystniejsze oferty złożone przez wykonawcę w części I, II, III i IV

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka

  Akcyjna 27-400 Ostrowiec Św. ul. Żabia 40

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniły wszystkie warunki udziału i otrzymały maksymalną  

liczbę punktów .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 30.07.2014r.

   Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:    

Część I:

1) Nazwa – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

 Spółka Akcyjna 27-400 Ostrowiec ś. ul. Żabia 40

  liczba pkt– 100

 

Część II:  

  1)  Nazwa -  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Spółka Akcyjna 27-400 Ostrowiec ś. ul. Żabia 40

liczba pkt– 100

 

  Część III:  

  1)  Nazwa -  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Spółka Akcyjna 27-400 Ostrowiec ś. ul. Żabia 40

liczba pkt– 100

 

  Część IV

  1)  Nazwa -  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Spółka Akcyjna 27-400 Ostrowiec ś. ul. Żabia 40

liczba pkt– 100

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający

informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po  

dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 7 dni od dnia przesłania niniejszego

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 , poz. 907 z p. zm.)

 

Burmistrz Andrzej Chaniecki

 

Oprac. E. Zaczkiewicz