artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 231424-2014 z dnia 2014-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opatów
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż biletów miesięcznych na Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2014/2015 do następujących placówek oświatowych: - Samorządowy Zespół...
Termin składania ofert: 2014-07-18


Opatów: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2014/2015.
Numer ogłoszenia: 258742 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 231424 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2014/2015..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż biletów miesięcznych na Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2014/2015 do następujących placówek oświatowych: - Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Ćmielowska 2- dowóz w godz.7:30 do 7:45, odwóz w godzinach 13:00 - 14:45 -dwa kursy - Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul. Kopernika 30 - dowóz w godz. 7:30 do 7:45, odwóz w godzinach 13:00 - 14:45 -dwa kursy - Szkoła Podstawowa w Kobylanach - dowóz w godz. 7:20 do 7:45 , odwóz o godz. 13:40 -jeden kurs Zamówienie podzielono na cztery części : I część : Obejmuje dowóz i odwóz uczniów z miejscowości ; Lipowa, Podole Małoszyce, Zochcinek, Porudzie, Porudzie-Zochcin, Obręczna, Miłków, Kornacice, Bogusławice, Sadowie, Jałowęsy I, Jałowęsy II, Jałowęsy III, Jałowęsy Karsy,Tomaszów. Łączna liczba uczniów - 146. W tej części należy zorganizować cztery trasy dowozu. II część : Obejmuje dowóz i odwóz uczniów z miejscowości ;Balbinów, Rosochy, Adamów Kolnia, Brzezie, Przeuszyn, Adamów, Mierzanowice, Gierczyce, Podłukawka, Stodoły Wieś, Kaliszany, Lisów. Łączna liczba uczniów -95 W tej części należy zorganizować trzy trasy dowozu. III część : Obejmuje dowóz i odwóz uczniów z miejscowości ;Wąworków, Nikisiałka Duża, Malice, Karwów, Nikisiałka Mała I, Nikisiałka Mała II, Okalina Kolonia, Okalina Wieś, Oficjałów. Łączna liczba uczniów - 78 W tej części należy zorganizować dwie trasy dowozu. IV część : Obejmuje dowozem i odwozem uczniów z miejscowości ; Marcinkowice, Jurkowice, Czerników Opatowski, Czerników Karski, Gojców, Strzyżowice, Jagnin, Kochów, Kobylany, Kobylanki. Łączna liczba uczniów- 158 W tej części należy zorganizować cztery trasy dowozu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zał. nr 3 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczy uczniów w poszczególnych częściach z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, /w tym ilości przewożonych uczniów na poszczególnych trasach/. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przewiezienia na wyżej wymienionych trasach osób wyznaczonych przez Zamawiającego sprawujących opiekę nad przewożonymi uczniami. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do uzgodnienia zorganizowanych tras i godzin odjazdów z zamawiającym. Samochody przewożące uczniów do szkół na wszystkich trasach muszą posiadać na wyposażeniu zasłony /rolety/ lub przyciemniane szyby oraz w okresie zimowym utrzymywać temperaturę wewnątrz samochodu min.16º C i w okresie letnim max. 25º C. Okres eksploatacji samochodów przewożących uczniów na wszystkich trasach nie może przekraczać 15 lat od pierwsze rejestracji pojazdu. Wszyscy uczniowie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące w samochodzie /nie mogą stać/..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  

Nazwa: Część I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec św., kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83796,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 118360,00

· Oferta z najniższą ceną: 118360,00 / Oferta z najwyższą ceną: 118360,00

· Waluta: PLN.

Część NR: 2  

Nazwa: Część II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec św., kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53657,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 66960,00

· Oferta z najniższą ceną: 66960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 66960,00

· Waluta: PLN.

Część NR: 3  

Nazwa: Część III.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec św., kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 54600,00

· Oferta z najniższą ceną: 54600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54600,00

· Waluta: PLN.

Część NR: 4  

Nazwa: Część IV.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec św., kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93805,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 118450,00

· Oferta z najniższą ceną: 118450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 118450,00

· Waluta: PLN.