artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Opatów, dnia 05.08.2014r

 

ID-III.271.10.2014

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.10.2014

Nazwa zadania: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice „

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

   najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę  :

 

 Konsorcjum Firm: Lider – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe JUSGAZ Sp. z o.o.

  27-660 Koprzywnica ul. Rynek 37

  Partner – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe JUSGAZ Radosław

  Szlichta 27-660 Koprzywnica ul. Rynek 36

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

liczbę punktów .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 12.08.2014r. Podstawą prawną dokonanego wyboru

jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

   

  1) Nazwa -   Konsorcjum Firm: Lider – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe JUSGAZ

Sp. z o.o.27-660 Koprzywnica ul. Rynek 37

Partner – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe JUSGAZ Radosław

   Szlichta 27-660 Koprzywnica ul. Rynek 36

  Liczba pkt - 100

 2) Nazwa –  Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo -Handlowe „ EKOINSTAL”  

w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-415 Kunów Boksycka 135

 liczba pkt– 75,53

     

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający

 informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po  

  dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 6 dni od dnia przesłania niniejszego  

  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p. zm.)

 

 Burmistrz Andrzej Chaniecki  

 

 

 

Oprac. E. Zaczkiewicz