artykuł nr 1

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

                                                                                                                     Opatów 5.09.2014r

ID-III-271.12.2014  

 

   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ID-III.271.12.2014 Nazwa zadania:  „Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tudorów o łącznej długości 0,639 km

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Złożono jedną  ofertę .Cena oferty przewyższyła kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bez możliwości jej zwiększenia.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 Burmistrz Andrzej Chaniecki

 

 

Oprac. E. Zaczkiewicz