artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                           Opatów, dnia 22.09.2014r

 

ID-III.271.15.2014

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.15.2014

Nazwa zadania: „  Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tudorów gmina Opatów  o łącznej długości 0,639 km

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o.  ul. Św.Rocha 31, 27-215 Wąchock

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 30.09.2014r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

  1) Nazwa –  BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o.

adres – ul. Św.Rocha 31, 27-215 Wąchock

liczba pkt – 100

 

  2) Nazwa – Konsorcjum Firm; Lider – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A.

Partner – Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. w Kraśniku

adres -   37-110 Żołynia ul. Białobrzeska 159

  23-200 Kraśnik  ul. Kolejowa 6

liczba pkt – 87,12

 

3) Nazwa –  WOD-BUD Sp. z o.o.

adres  - 23-200 Kraśnik ul. Piłsudskiego 12/1

liczba pkt – 78,68

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający

informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po  

dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 7 dni od dnia przesłania niniejszego

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.)

 

 

 

Burmistrz Andrzej Chaniecki  

 Oprac. E. Zaczkiewicz