artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 317768-2014 z dnia 2014-09-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opatów
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nikisiałka Duża , gmina Opatów o łącznej długości 0,671km. Projektowana konstrukcja drogi: - warstwa ścieralna z masy mineralno - asfaltowej...
Termin składania ofert: 2014-10-10


Opatów: Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nikisiałka Duża, gmina Opatów o łącznej długości 0,671km.
Numer ogłoszenia: 351966 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 317768 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nikisiałka Duża, gmina Opatów o łącznej długości 0,671km..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nikisiałka Duża , gmina Opatów o łącznej długości 0,671km. Projektowana konstrukcja drogi: - warstwa ścieralna z masy mineralno - asfaltowej 4 cm na powierzchni 3 460,755m2 - warstwa wiążąca z masy mineralno - asfaltowej 4 cm na powierzchni 3 528,865m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm , grubość po zagęszczeniu 20cm na powierzchni 4 482,405m2 - wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy piasku , grubość po zagęszczeniu 15cm - na powierzchni 4 482,405m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm , grubość po zagęszczeniu 8cm - pobocza -na powierzchni 1 021,650m2 - roboty ziemne, roboty wykończeniowe, roboty rozbiórkowe Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i dokumentacja techniczna..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.33.20-8, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·   Konsorcjum Lider Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A, Partner Przedsiębiorstwo Drogowo -Mostowe S.A w Kraśniku, ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 226108,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 348882,82

· Oferta z najniższą ceną: 348882,82 / Oferta z najwyższą ceną: 418974,49

· Waluta: PLN.

   BUrmistrz Andrzej Chaniecki