artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 316944-2014 z dnia 2014-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opatów
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 31 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatów ( w miejscowościach Adamów, Balbinów, Brzezie, Czerników Opatowski, Gojców, Jałowęsy, Kobylany, Kornacice, Rosochy, Strzyżowice,...
Termin składania ofert: 2014-10-09


Opatów: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatów.
Numer ogłoszenia: 354654 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 316944 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 31 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatów ( w miejscowościach Adamów, Balbinów, Brzezie, Czerników Opatowski, Gojców, Jałowęsy, Kobylany, Kornacice, Rosochy, Strzyżowice, Tomaszów, Tudorów) zlokalizowanych na działkach należących do mieszkańców poszczególnych posesji , zgodnie z opracowanymi projektami indywidualnymi . Oczyszczalnie ścieków przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenach pozbawionych centralnej kanalizacji i służą do biologicznego oczyszczenia ścieków. Wykonane zostaną w oparciu o urządzenia działające w trzech odrębnych komorach ze stożkowym dnem stanowiących zintegrowany, kompaktowy zbiornik tj osadnik wstępny, komora osadu czynnego, osadnik wtórny. Oczyszczone ścieki wyprowadzone będą do gruntu poprzez studnie chłonne. Oczyszczalnie muszą posiadać deklaracje zgodności z normą PN-EN 12566- 3+A1:2009. Podłączenia oczyszczalni do istniejących budynków, obsługa geodezyjna inwestycji oraz wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej należy do Wykonawcy...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.25.56.00-5, 45.23.24.00-6, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Działanie -Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·   DELFIN Sp. z o.o., ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 363991,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 442800,00

· Oferta z najniższą ceną: 345181,97 / Oferta z najwyższą ceną: 606259,76

· Waluta: PLN.

 

 Burmistrz Andrzej Chaniecki