artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Opatów, dnia 5.12.2014r

ID-III.271.19.2014

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.19.2014

Nazwa zadania:  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatów”

 

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

   informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 RWE Polska Spółka Akcyjna Sprzedaż Energii 00-347 Warszawa ul. Wybrzeże

  Kościuszkowskie 41

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 11.12.2014r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1) Nazwa  - PKP Energetyka S.A.

  adres   -  00-681 Warszawa  ul. Hoża 63/67  

  liczba pkt – 91,84

  2) Nazwa –   RWE Polska Spółka Akcyjna Sprzedaż Energii

adres –  00-347 Warszawa ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

liczba pkt –  100

3) Nazwa – CORRENTE Sp. z o.o.

adres -    05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Konotopska 4

liczba pkt –  94,88

  4) Nazwa - Multimedia Polska Energia Sp. z o.o.

adres - 81-341 Gdynia  ul. T.Wendy 7/9

   liczba pkt – 95,75

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający

informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po  

dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.)

 

 

 

 

 Burmistrz Andrzej Chaniecki

 

 Oprac. E. Zaczkiewicz