artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 384660-2014 z dnia 2014-11-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opatów
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Opatów. Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2016 r. wynosi 2.104.116 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty...
Termin składania ofert: 2014-12-04


Opatów: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Opatów.
Numer ogłoszenia: 406638 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 384660 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Opatów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Opatów. Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2016 r. wynosi 2.104.116 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Gmina Opatów jako Zamawiający jest uprawniona do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz udzielenia zamówienia w imieniu własnym oraz wszystkich podmiotów wskazanych poniżej zwanych Odbiorcami : 1. Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie, ul. Ćmielowska 2, 27-500 Opatów 2. Samorządowy Zespół Szkół nr 2 w Opatowie, ul. Kopernika 30, 27-500 Opatów 3. Gimnazjum Nr 1 w Opatowie , ul. Ćmielowska 2, 27-500 Opatów 4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach, Kobylany 6, 27-500 Opatów 5. Publiczne Przedszkole w Opatowie, ul. Partyzantów 13A, 27-500 Opatów 6. Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie, ul. Leszka Czarnego 6, 27-500 Opatów 7. Opatowski Ośrodek Kultury, ul. Partyzantów 13B, 27-500 Opatów 8. Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów Gmina Opatów oraz ww. odbiorcy będą zawierać oddzielne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·   RWE Polska Spółka Akcyjna, Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-681 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 526832,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 594219,19

· Oferta z najniższą ceną: 594219,19 / Oferta z najwyższą ceną: 647015,67

· Waluta: PLN.

 

 Burmistrz Andrzej Chaniecki