artykuł nr 1

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Dz.U./S S217
10/11/2015
395155-2015-PL
 
 Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 2
 
Polska-Opatów: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2015/S 217-395155
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika UrzędowegoUnii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przedrozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.
Rozporządzenia nr 1370/2007
Sekcja I: Właściwy organ
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Opatówpl. Obrońców Pokoju 34Osoba do kontaktów: Ewa Zaczkiewicz27-500 OpatówPOLSKATel.: +48 158681300E-mail: zamowienia@umopatow.pl Faks: +48 158684647
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.umopatow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: administracja publiczna
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu:
Wybór operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Opatów.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego
Kategoria usług: nr T-05: Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne) Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Transport pasażerski.
Kod NUTS PL332
II.1.3)
Krótki opis zamówienia
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacji na terenie GminyOpatów. Zamawiający dokona wyboru operatora w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z 16.12.2010 o publicznymtransporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r Nr 5 poz.13 ze zm.) Umowa będzie miała formę koncesji na usługi.
II.1.4)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60112000
II.1.5)
Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: nie
II.2)
Ilość i/lub wartość usług:
II.3)
Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie: 1.1.2017
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
II.4)
Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny:
IV.3.2)
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.3)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.11.2016
IV.3.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.5)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.6)
Warunki otwarcia ofert
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje dodatkowe:
Termin składania ofert wskazany w pkt IV.3.3 ogłoszenia jest terminem zakładanym (planowanym) i może ulec zmianie.
VI.2)
Procedury odwoławcze
VI.2.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.2.2)
Składanie odwołań
VI.2.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.3)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
VI.4)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.11.2015