artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.umopatow.pl


Opatów: Przebudowa dróg gminnych nr 358049T i nr 358006T na terenie Gminy Opatów
Numer ogłoszenia: 90524 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów , Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umopatow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych nr 358049T i nr 358006T na terenie Gminy Opatów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest -Przebudowa dróg gminnych nr 358049T i nr 358006T na terenie Gminy Opatów. Zamówienie składa się z dwóch części. Na każdą część oferta składana jest osobno. Część I. Przebudowa drogi gminnej nr 358049T Lipowa - Rosochy od km 0+800 do km 1+400 Przedmiotem zamówienia jest projektowana konstrukcja drogi: - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm - 1,5Mpa, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm - 2382,00m2 - wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 20cm o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 powierzchnia 2382m2 - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 2214,00m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 2142,00m2 Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i dokumentacja techniczna Część II Przebudowa drogi gminnej nr 358006T w miejscowości Czerników Karski od km 0+000 do km 0+850 Przedmiotem zamówienia jest projektowana konstrukcja drogi: - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm - 1,5Mpa, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm - 3513,00m2 - wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 20cm o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 powierzchnia 3513m2 - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 3173m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 3071,00m2 - wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych z rur żelbetowych Ø 40cm na ławie fundamentowej - 12m - ścianki czołowe ze stopką dla przepustów drogowych rurowych z rur żelbetowych Ø 40cm Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i dokumentacja techniczna..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie żąda dokumentów w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający wymaga wykonania przez wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie drogi o wartości minimum 100.000 zł. brutto , w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie żąda dokumentów w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie żąda dokumentów w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający żąda opłaconej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 100.000 zł. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełnioną przez Wykonawcę Stronę tytułową - załącznik nr 1 do SIWZ. Wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ Dokument lub dokumenty, pełnomocnictwa z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału art.22, ust.1 - załącznik nr 3 do SIWZ Kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja (nie mniej niż 1 rok i nie więcej niż 5 lat) - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i będzie dotyczyć: 1) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej 2) zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej 3.Zmiana umowy może dotyczyć podwykonawstwa, a szczególności: 1) wskazanie innych podwykonawców 2) rezygnacja z podwykonawców 3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo nie wskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa 4.Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego na podstawie wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem : 1) siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie nie posiadające swojego źródła wewnątrz jednostki wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia powstaniu jego i jego szkodliwym następstwom , 2) niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót w terminie określonym w §2 3) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 4) okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiający polecił usunąć błędy lub dokonać zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 5) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia 5.Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni od chwili zaistnienia okoliczności nie przedłoży Zamawiającemu szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem. 6.Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę zdecyduje czy i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy. 7.Zamawiającemu w trakcie trwania umowy przysługuje prawo zmniejszenia zakresu robót i pomniejszenie wynagrodzenia o kwotę wyliczoną w oparciu o czynniki cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę do sporządzenia oferty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umopatow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Opatów Plac Obrońców Pokoju 34 - pokój nr 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 08:50, miejsce: sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Opatów Plac Obrońców Pokoju 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 358049T Lipowa - Rosochy od km 0+800 do km 1+400.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest projektowana konstrukcja drogi: - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm - 1,5Mpa, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm - 2382,00m2 - wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 20cm o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 powierzchnia 2382m2 - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 2214,00m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 2142,00m2 Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i dokumentacja techniczna.

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2016.

· 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja (nie mniej niż 1 rok i nie więcej niż 5 lat) - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 358006T w miejscowości Czerników Karski od km 0+000 do km 0+850.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest projektowana konstrukcja drogi: - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm - 1,5Mpa, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm - 3513,00m2 - wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 20cm o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 powierzchnia 3513m2 - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 3173m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 3071,00m2 - wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych z rur żelbetowych Ø 40cm na ławie fundamentowej - 12m - ścianki czołowe ze stopką dla przepustów drogowych rurowych z rur żelbetowych Ø 40cm Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i dokumentacja techniczna..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2016.

· 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja (nie mniej niż 1 rok i nie więcej niż 5 lat) - 5

 

 Burmistrz Andrzej Chaniecki