artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Gmina Opatów  Opatów, dnia 07.07.2017r

 Plac Obrońców Pokoju 34    

 27-500 Opatów

 

RMKG-XII.271.3.2017

         

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RMKG-XII.271.3.2017

Nazwa zadania:   Przebudowa drogi gminnej nr 358051T Nikisiałka Mała – Kolonia Karwów od  km 0+000 do km 1+000.

 

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

    

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas  27-670 Łoniów Piaseczno 44

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

   liczbę punktów  .

   Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 20.07.2017r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:  

  1) Nazwa- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas 

  adres - 27-670 Łoniów Piaseczno 44     

  liczba pkt w kryterium cena–   60  

          liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

 łączna liczba pkt – 100

  2) Nazwa- Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.

  adres - 28-200 Staszów ul. Rakowska 33

  liczba pkt w kryterium cena– 57,49  

     liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 97,49

  3) Nazwa- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

  adres – 28-200 Staszów ul.Rakowska 40

  liczba pkt w kryterium cena– 57,22  

     liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 97,22

4) Nazwa- Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.

  adres – 26-052 Nowiny ul. Zakładowa 17

  liczba pkt w kryterium cena– 45,98

     liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 85,98

5) Nazwa-  PBI Infrastruktura S.A.

  adres – 23-200 Kraśnik ul. Kolejowa 10E

  liczba pkt w kryterium cena– 44,56

     liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 84,56

6) Nazwa-  BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o.

  adres – 27-215 Wąchock ul. Św. Rocha 31

  liczba pkt w kryterium cena– 42,56  

     liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 82,56

 

 

 

 

7) Nazwa-  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla

  adres –  27-225 Pawłów Chybice 77

  liczba pkt w kryterium cena– 38,10

     liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 78,10

 

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.)

 

   

Burmistrz

 Andrzej Chaniecki

 

 

 Oprac. E. Zaczkiewicz