artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Opatów, dnia 30.11.2017r

 

RMKG-XII.271.10.2017

     

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dowóz i odwóz uczniów ze

szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie.” Znak sprawy RMKG-XII.271.10.2017

 

 

 

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

  

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna

27-400 Ostrowiec Św. ul. Żabia 40

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału  .

   Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 07.12.2017r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:  

  1) Nazwa – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Spółka Akcyjna  

  adres -   27-400 Ostrowiec św.  ul. Żabia 40    

  liczba pkt w kryterium cena–   60            

  liczba pkt w kryterium minimum 5 samochodów nie starszych niż 10 lat – 0 pkt

  liczba pkt w kryterium minimum 5 samochodów nie starszych niż 10 lat oraz 3

samochody nie starsze niż 7 lat – 0 pkt

     łączna liczba pkt – 60

 

 

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm.)

 

    Z up. Burmistrza

  Ireneusz Klimkowski

 Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. E. Zaczkiewicz