artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500293230-N-2018 z dnia 07-12-2018 r.

Gmina Opatów: Dostaw energii elektrycznej na potrzeby Gminy Opatów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 643209-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Opatów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040984400000, ul. Plac Obrońców Pokoju  34, 27500   Opatów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. , e-mail zamowienia@umopatow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostaw energii elektrycznej na potrzeby Gminy Opatów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RMKG-XII.271.17.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Opatów. Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020 r. wynosi 1.016.089 kWh. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. 3.Gmina Opatów jako Zamawiający jest uprawniona do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz udzielenia zamówienia w imieniu własnym oraz wszystkich podmiotów wskazanych poniżej zwanych Odbiorcami : 1) Samorządowy Zespół Szkół nr 2 w Opatowie, ul. Kopernika 30, 27-500 Opatów 2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach, Kobylany 6, 27-500 Opatów 3) Publiczne Przedszkole w Opatowie, ul. Partyzantów 13A, 27-500 Opatów 4) Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów 4. Gmina Opatów oraz ww. odbiorcy będą zawierać oddzielne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09000000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 355631.15
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ELEKTRA S.A.
Email wykonawcy: bok@mojaelektra.pl
Adres pocztowy: ul. Skierniewicka 10A
Kod pocztowy: 01-230
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 458172.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 458172.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 487417.89
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.