artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 15.07.2020r

IMK-III.271.9.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dowóz i odwóz uczniów ze

szkół w Gminie Opatów woj. Świętokrzyskie w roku szkolnym 2020/2021 ”

Znak sprawy IMK-III.271.9.2020.

 

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę w części I i II:

 

 Konsorcjum :

   Lider   -   Biuro Podróży  Eurotrans PKS Sp. z o.o.

Partner- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka

   Akcyjna

   27-400 Ostrowiec Św. ul. Żabia 40

 

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniły wszystkie warunki udziału i otrzymały maksymalną

liczbę punktów

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 21.07.2019r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty  :

 

  Część I.

  1) Nazwa –   Konsorcjum  Lider   - Biuro Podróży  Eurotrans PKS Sp. z o.o.

Partner-  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu

Świętokrzyskim Spółka Akcyjna  

  adres -   27-400 Ostrowiec św.  ul. Żabia 40 

  liczba pkt w kryterium cena– 60

  liczba pkt w kryterium minimum 3 samochodów nie starszych niż 12 lat oraz 1

samochód nie starszy niż 10 lat – 40

  łączna liczba pkt – 100

 

2) Nazwa –  Przewozy Pasażerskie „OLMAS” Magdalena Gołąb-Surowiec

  adres - 27-530 Ożarów Osiedle Wzgórze 6/15

  liczba pkt w kryterium cena– 51,61  

  liczba pkt w kryterium minimum 3 samochodów nie starszych niż 12 lat  – 30 pkt

  łączna liczba pkt – 81,61

 

  Część II.

1) Nazwa – Konsorcjum  Lider   - Biuro Podróży  Eurotrans PKS Sp. z o.o.

 Partner-  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu

  Świętokrzyskim Spółka Akcyjna  

  adres -   27-400 Ostrowiec św.  ul. Żabia 40 

  liczba pkt w kryterium cena– 60  

 liczba pkt w kryterium minimum 3 samochody nie starszych niż 12 lat oraz 1 nie

   starszych niż 10 lat – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 100

 

   2) Nazwa –  Przewozy Pasażerskie „OLMAS” Magdalena Gołąb-Surowiec

  adres - 27-530 Ożarów Osiedle Wzgórze 6/15

  liczba pkt w kryterium cena– 44,46    

  liczba pkt w kryterium minimum 3 samochodów nie starszych niż 12 lat oraz 1 nie

  starszy niż 10 lat  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 84,46

 

 

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p.zm.)

 

 

Burmistrz Grzegorz Gajewski

 

 

 

 

 

  Oprac. E. Zaczkiewicz