artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510179703-N-2020 z dnia 18-09-2020 r.

Gmina Opatów: Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice gm. Opatów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 575103-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Opatów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040984400000, ul. Plac Obrońców Pokoju  34, 27-500  Opatów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. , e-mail zamowienia@umopatow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice gm. Opatów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IMK-III.271.12.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości : Lipowa, Kornacice, Opatów. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać następujące prace: - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami - Wykonanie sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z odcinkami tłocznymi ułożonym w wykopach i wykonywanymi metodą bezwykopową oraz włączenie jej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lipowskiej w Opatowie. - Budowa trzech przepompowni z instalacjami i włączeniem do sieci energii elektrycznej, - Przepięcie istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci objętej niniejszym zamówieniem - Odtworzenia zniszczonych w trakcie robót odcinków nawierzchni dróg, chodników, krawężników, obrzeży i powierzchni upraw. Zamawiający posiada dokumenty : - Mapy do celów projektowych – konieczna weryfikacja aktualności map, - Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, - Koncepcję – trasy kanalizacji sanitarnej, - Złożony wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, - Większość umów właścicieli działek zezwalających na wejście w teren w celu wykonania kanalizacji sanitarnej. Warunki realizacji inwestycji : - Zamawiający dopuszcza budowę sieci kanalizacji sanitarnej z podziałem na odcinki co umożliwi czytelny podział płatności i płynną realizację zadania, - Preferuje się lokalizację sieci na terenach stanowiących własność gminy Opatów lub w pasie drogowym dróg gminnych, - Należy ograniczyć lokalizację sieci na terenach prywatnych, oraz ilość przejść przez drogi inne niż gminne. Szczegółowy zakres robót określono w załączonym programie funkcjonalno-użytkowym. Uwaga : Dokumentacja projektowa przed uzyskaniem pozwolenia na budowę musi zostać zatwierdzona przez zamawiającego. 2.Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2074089.41
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EKOINSTAL
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Boksycka 135
Kod pocztowy: 27-415
Miejscowość: Kunów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2435400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2435400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4614478.74
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: