artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510550441-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

Gmina Opatów: Przebudowa drogi gminnej nr 358009T Opatów - Okalina Wieś od km 0+000 do km 1+240

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 614534-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Opatów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040984400000, ul. Plac Obrońców Pokoju  34, 27-500  Opatów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. , e-mail zamowienia@umopatow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr 358009T Opatów - Okalina Wieś od km 0+000 do km 1+240

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IMK-III.271.16.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 358009T Opatów – Okalina Wieś o długości 1.240 mb. Projektowany zakres robót: - prace przygotowawcze - roboty ziemne – korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem - wykonanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 20cm o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 - wykonanie poboczy gruntowych - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, - odmulenie istniejących rowów i przepustów oraz wymiana 3szt uszkodzonych przepustów - roboty wykończeniowe

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 690891.66
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Piaseczno 44
Kod pocztowy: 27-670
Miejscowość: Łoniów
Kraj/woj.: świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 434665.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 434665.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 810986.12
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe: