artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

 

 

Opatów, 07.10.2020 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej” dla projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, remont boiska piłkarskiego i remont hali sportowej w Opatowie” w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Tryb udzielania zamówienia publicznego – postępowanie poniżej 30 000 euro (art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500  Opatów

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej -1 szt.
o wymiarach 60 cm (wysokość) x 80 cm (szerokość). Tablica wolnostojąca na stalowym stelażu. Tablicę należy wykonać z trwałych materiałów np. stali nierdzewnej, blachy lub pleksi. Napisy na tablicy wykonuje się w sposób czytelny i trwały w kolorze czarnym na białym tle. Montaż tablicy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się udzielić 60 miesięcznej gwarancji na tablicę wraz ze stelażem. Należy zachować układ treści tablicy zgodnie z załącznikiem nr 1do zapytania ofertowego.

 

 1. Termin realizacji zamówienia :

do 26.10.2020 r.

 

 1. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty.

 

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w terminie do 16.10.2020 r., do godziny 12.00, w formie papierowej lub elektronicznej:
 2. Ofertę można dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Urząd Miasta i Gminy w Opatowie ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów
 3. Elektronicznie na adres e-mail: franczak@umopatow.pl
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
 5. Treść oferty musi odpowiadać treści zawartej w zapytaniu ofertowym
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Oferta winna posiadać dopisek „zapytanie ofertowe na wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, remont boiska piłkarskiego i remont hali sportowej
  w Opatowie”.
  Nie otwierać przed 16.10.2020 r. godz. 12.00
 1. Złożona oferta winna zawierać:

  Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

 

 1. Warunki płatności.

  Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT wraz   

zatwierdzonym protokołem zdawczo - odbiorczym przedmiotu zamówienia.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami.

  Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Monika Frańczak, tel. 15 8681 319, e-mail: franczak@umopatow.pl

7. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena 100%

 

 1. Oferowana cena powinna obejmować wszystkie koszty związane
  z przedmiotem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 2. Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.

 

  8. Dodatkowe informacje:

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

  9. Informacja o wyborze oferty:

   

1) Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano i zamieszczona na stronie www.bipumopatow.pl w zakładce zamówienia publiczne- zamówienia poniżej 30 000 euro.

 

 

10. Załączniki:

 - zał. nr 1 – wzór tablicy zgodny z wytycznymi MSiT

  - zał. nr 2 – formularz ofertowy

- zał. nr 3 – wzór umowy

 

 

 

 

Burmistrz

Grzegorz Gajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Załączniki203 KB