artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa wg Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

 

Zamawiający:

Gmina Opatów
Pl. Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów
NIP: 863-15-38-233

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
50 000 zł netto prowadzone jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z rozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na łata 2014- 2020 oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.1.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu postępowania określający zasady wydatkowania środków finansowych o wartości nie przekraczającej  kwoty 130.000 zł netto, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w sekcji do pobrania.