artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie
Plac Obrońców Pokoju 34
27 - 500 Opatów
tel. ( 015 ) 86 82 020, fax. 86 84 647

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA :

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki powyżej 1,5 m 3 w sezonie zimowym 2004/2005.

(Wspólny Słownik Zamówień CPV - 90212000-6)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 1 w godz. 7 00 - 15 00 .

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami : Danuta Dziekońska, Janusz Sitarski tel. 86 82 020 wew. 10

Termin realizacji zamówienia do dnia - 15.04.2005r.

Termin składania ofert - 07.12.2004r. godz. 8 50 w pokoju nr 5 (sekretariat ).

Otwarcie ofert: 07.12.2004 godz. 9 00 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do 06.01.2005r.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami :

cena za 1 godzinę pracy ładowarki 100%

O zamówienia publiczne mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust.1

i spełniający warunki wynikające z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych Dz. U Nr 19 poz. 177 z 2004r.

Opatów dnia 19.11.2004r