artykuł nr 1

NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYReferent ds. księgowych

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W OPATOWIE
 
OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 Referent ds. księgowych
 

O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 1.   Wymagania niezbędne:

a)   Spełnienie wymogów art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b)   Wykształcenie min. średnie,

c)   Staż pracy min. 2 lata, w tym co najmniej 1 rok w księgowości budżetowej,

d)   Znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych, Karty Nauczyciela i rozporządzeń wykonawczych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli,

e)   Znajomość programów Płatnik, Word, Excel

2.   Wymagania dodatkowe:

a)   Obsługa urządzeń biurowych

b)   Znajomość przepisów Kodeksu Pracy

c)   Ukończone kursy i szkolenia świadczące o dodatkowych kwalifikacjach

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)   Prowadzenie obsługi księgowej, ewidencjonowanie i rozliczanie zaliczek,

b)   Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem rachunkowym,

c)   Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych,

d)   Realizowanie przelewów bankowych.

4.   Wymagane dokumenty:

a)   list motywacyjny,

b)   życiorys – curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c)   oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)   kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

e)   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

f)   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego,

g)   oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

i)   inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 19997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 19.01.2010r. godz. 1600 pod adresem: Przedszkole Publiczne w Opatowie, ul. Partyzantów 13a, 27-500 Opatów, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Publicznym w Opatowie – referent ds. księgowych”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.

 Otwarcie ofert nastąpi w Przedszkolu Publicznym w Opatowie w dniu 20.01.2010r. o godz. 1100.
 Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Księgowości przedszkola.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (015) 8682331.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.
 
 
Dyrektor
Przedszkola Publicznego w Opatowie
 
Maria Krystyna Gilewska