artykuł nr 1

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przezBurmistrza Miasta i Gminy Opatów w 2018 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów w 2018 roku

 Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 t.j.) informuję, że w 2018 r. wpłynęła jedna petycja, na którą udzielono odpowiedzi w terminie przewidzianym prawem. Poniżej przedstawiam informację dotyczącą przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji:

L.p.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1.

Petycja dotycząca dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na chwilę obecną Urząd nie korzysta z komunikacji elektronicznej
w postępowaniach o udzielenie zamówienia i nie przewiduje przeprowadzenia takiej analizy.

Komunikacja elektroniczna zostanie wdrożona zgodnie
z przepisami.

Na chwilę obecną trudno określić mocne i słabe strony, gdyż system nie funkcjonuje.