artykuł nr 1

Ogłoszony nabór wniosków na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Powyższe zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra.

Adresatami Programu są członkowie  rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a , zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest udzielanie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną przez zapewnienie czasowego zastępstwa  w tym zakresie. Opiekunowie zyskają czas na odpoczynek, regenerację, podejmowania innych aktywności niezbędnych dla życia rodzinnego.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą również służyć okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodziny lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

Gmina ma czas na złożenie wniosku o środki na realizację Programu do dnia
16 listopada 2023 r.
 

Aplikowanie o środki będzie odbywało się za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.   

Informacje o programie dostępne są m.in. na stronach

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/2541,Program-Ministra-Rodziny-i-Polityki-Spolecznej-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2024.html

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024