artykuł nr 1

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 32 ust 1 pkt 1 i art. 53 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 ), Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje, że w publicznym dostępnym wykazie znajdującym się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie zamieszczono:
1. wniosek z dn. 17.06.03 złożony przez Pana Pawła Patrasia, a następnie przepisany na firmę KJ AUTO - GAZ Sp. c, Krzysztof Moniak i Józef Piwnicki, ul. Wojska Polskiego 44, 26 - 600 Radom o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy działki nr 726/1 i 727/3 położonej w Opatowie przy ul. Kopernika, polegającej na budowie stacji dystrybucji gazu płynnego propan - butan składającej się z dwóch zbiorników o poj. całkowitej 4,85 m3
każdy, budynku - pawilonu sprzedaży z częścią biurową oraz szatnią, dystrybutora, wiaty otwartej nad dystrybutorem o pow. 15,0 m2, parkingu dla dwóch samochodów obsługi, dróg i podjazdów.

2. raport na oddziaływanie na środowisko naturalne stacji dystrybucji gazu
propan - butan w Opatowie na działkach 726/1 i 727/3 przy ul. Sienkiewicza
sporządzony przez biegłych z zakresu sporządzania ocen oddziaływania na
środowisko inż. Dariusz Fugiel i mgr inż. Grażyna Szafran - Ciach.

Każdy ma prawo:

1. żądać udostępnienia przedmiotowego wniosku i raportu na zasadach określonych w Rozdziale 1 Działu IV ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r.
- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz 627 )
2. składania uwag i wniosków w postępowaniu administracyjnym dotyczącym
przedmiotowego wniosku w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszej
informacji.
Uwagi i wnioski należy składać pisemnie lub ustnie do protokółu w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 15 00, we wtorek od 800 do 1600 w pokoju nr 1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opatów za I półrocze 2003 roku (w załaczniku)
Rada Miejska w Opatowie

informuje, że w dniu 31 lipca 2003r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej tut. Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się sesja Rady Miejskiej
Tematem obrad sesji będzie m.in.
- Informacja z działalności Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
- Informacja z wykonania opłat podatkowych oraz ściągalności
podatków i opłat gminnych za I półrocze 2003 roku
- Podjęcie uchwał problemowych

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Wróblewski

Załączniki:
sprawozdanie166 KB