artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

O G Ł O S Z E N I E     O     R O K O W A N I A C H
                           
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
ogłasza możliwość udziału w rokowaniach na
sprzedaż nieruchomości  zabudowanej położonej w Brzeziu , gmina Opatów ozna-czonej numerem ewidencyjnym  520/11 o powierzchni 1500 m2 , dla której prowa-dzona jest w Sądzie Rejonowym w Opatowie – Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr 10933.

I. Działka położona jest w  miejscowości Brzezie w pobliżu trasy Kielce – Lublin, kształt działki regu-larny. Na w/w nieruchomości zlokalizowany jest budynek użytkowy, dwukondygnacyjny, murowany z pustaków i cegły, częściowo podpiwniczony
o powierzchni użytkowej 284,77 m2.
II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 60.000,00 zł ( netto )
III. Terminy przeprowadzonych dotychczas przetargów:
I – 1 marca 2005 r. , II – 9 maja 2005 r.
IV. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.  
V. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać osobiście w zamkniętych kopertach
z napisem „ROKOWANIA – BRZEZIE”, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Plac Obrońców Pokoju 34, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2005 r. do godz. 1500. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dowodu wpłaty zaliczki.
VI. Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna albo inny podmiot
2. datę sporządzenia zgłoszenia
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań   
VII. Z warunkami rokowań można się zapoznać w Referacie Rozwoju Gminy , Rolnictwa i Nadzoru
Komunalnego U.M. i G. w Opatowie tel. 015 8681-311.
VIII. Rokowania rozpoczną się w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie, Plac Obrońców Pokoju 34, sala Nr 5 , w dniu 23 września 2005 r. o godz. 1100.
IX. 1.Zaliczkę, w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. w kwocie 3.000,00 zł należy wpłacić w formie gotówki na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Opatów Nr 62 84930004 0120 0000 3795 0007  B.S.
w Kielcach Oddział Opatów ul. Szeroka w terminie do dnia 19 września 2005 r. godz.1500. 
2.Zaliczka wpłacona przez osobę, która zostanie ustalona nabywcą będzie zaliczona na poczet ceny sprzedaży, natomiast zaliczki wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.
3. Uchylenie się osoby, która zostanie ustalona nabywcą, od zawarcia aktu notarialnego w terminie wskazanym przez sprzedawcę, spowoduje unieważnienie rokowań z jednoczesnym przepadkiem wpłaconej zaliczki.
 X. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
     

Burmistrz
Krystyna Kielisz