artykuł nr 1

Ogłoszenie


Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Opatów.


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Opatowie, przy ul. Jagiełły  oznaczona jako działka nr 1058/14 i nr 1059/13 o łącznej powierzchni 379 m2 , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opatowie – Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr 32564, rodzaj użytku Bp. 
 
cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 7.137,00 zł netto.
wysokość wadium – 357,00 zł  

 W/w nieruchomość zlokalizowana jest w strefie pośredniej Miasta, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej, kształt działek regularny, teren spadkowy, uzbrojenie: sieć energii elektrycznej, wodociągowej, gazowej. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatów leży na terenach budownictwa mieszkaniowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2005 r. o godz. 900 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Plac Obrońców Pokoju 34 ( świetlica )

Wadium winno być wpłacone w pieniądzu oddzielnie na każdą nieruchomość na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Opatów Nr 62 84930004 0120 0000 3795 0007  B.S. w Kielcach Oddział Opatów ul. Szeroka w terminie do dnia 25 listopada 2005 r. /włącznie/. 
Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zaliczone na poczet ceny nabycia – jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra.
W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
- oryginału dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości
- w przypadku osób prawnych- aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot
 
   Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Rozwoju Gminy , Rolnictwa i Nadzoru Ko-munalnego  U.M. i G. w Opatowie tel. 015 8681-311.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.