artykuł nr 1

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opatów – dworzec”

Burmistrz Miasta i Gminy
          w Opatowie

         Opatów, 28.11.2005 r.

OGŁOSZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opatów – dworzec”

Na podstawie art. 17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Opatowie nr XVII/127/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opatów – dworzec” obejmującego obszar, w skład którego wchodzą działki o numerach ewidencyjnych 1363/1, 1364/1, 1365/1, 1978 i 1980, ograniczony ulicami: Mickiewicza, 1-go Maja, korytem rzeki Opatówki oraz zachodnią granicą działek o numerach ewidencyjnych: 1365/1, 1978 i 1980, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 20.12.2005 r. do 11.01.2006 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Plac Obrońców Pokoju 34, pokój nr 24 w godzinach: poniedziałek – piątek, oprócz wtorku, od 7.00 do 15.00, we wtorki od 8.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.01.2006 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Plac Obrońców Pokoju 34, pokój nr 5 o godzinie 10.00.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2006 r.

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie

                                                                                             /-/ Krystyna Kielisz