artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2008 roku

  Opatów, dnia 16.12.2008 r.
 
Zaproszenie
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów /Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 22 grudnia 2008 roku (tj. poniedziałek ) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
 
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Uchwalenie budżetu Gminy Opatów na 2009 rok,
 a)  wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów,
 b)  opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej  
w Opatowie,
 c)  dyskusja,  
 d) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2009 rok. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)  zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok,
  b)  zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
  c)  zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Opatów,
 e) przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie  
  Opatów na lata 2009 – 2015,
  f) przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
  Alkoholowych w Gminie Opatów na 2009 rok’’,
  g) przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
  Opatów na lata 2009 – 2011’’,
  h) przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi
  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku,
  i) uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Opatów  na lata
  2009 – 2012.
 5. Informacja z pracy Urzędu  Miasta i Gminy Opatów oraz Burmistrza Miasta  i  Gminy
Opatów w okresie  międzysesyjnym.
 6. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad sesji.
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.
 
  Przewodniczący
  Rady Miejskiej w Opatowie
 
/ Dariusz  Bińczak /