artykuł nr 1

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
 
 

 lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Opatów, położonego w Opatowie, przy ul. Sienkiewicaz, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 663  o powierzchni 1749 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opatowie – Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr 30680, rodzaj użytku Bi.   

 

lokal użytkowy ,będący przedmiotem sprzedaży znajduje się na parterze w budynku usługowo – mieszkalnym Nr 9 , piętrowym , położonym w Opatowie przy ul. Sienkiewicza. Wyposażony w instalacje: elektryczną, CO, wodno – kanalizacyjną . Stan techniczny lokalu – średni. Wymiany wymagają okna , drzwi, podłogi i posadzki. Składa się z 3 pomieszczeń, sanitariatu z natryskiem, 2 w.c i korytarza. Powierzchnia lokalu – 103 m². Współudział w budynku i działce gruntu wynosi 1030/14081 części. Nieruchomość położona jest w strefie centralnej miasta, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

cena wywoławcza – 79.749,00 zł

wysokość wadium – 3.987,00 zł

cena zakupu zwolniona z podatku VAT.

 

Przetarg odbędzie się 3 czerwca 2008 r. o godzinie 10ºº, sala nr 5, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Plac obrońców Pokoju 34

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargów jest wpłacenie wadiów w pieniądzu, w terminie do dnia 29 maja 2008 r.  na konto Urzędu Miasta i Gminy Opatów Nr 62 84930004 0120 0000 3795 0007 B.S. w Kielcach Oddział Opatów ul. Szeroka, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy. W przypadku wpłacenia wadiów w formie przelewu bankowego, wpłaty winny być dokonane odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 29 maja 2008 r. wadia znalazły się na rachunku organizatora przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zaliczone na poczet ceny nabycia – jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra.

W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się dokumentacją i warunkami przetargu.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

-   oryginału dowodu wpłaty wadium

-   w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości

-   w przypadku osób prawnych- aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot

-   w przypadku cudzoziemca – zezwolenia MSWiA.

 

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Rozwoju Gminy , Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego U.M. i G. w Opatowie tel. 015 8681-311.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.